Integritetspolicy

EZERIDE SHARE PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. Inledning
Vi är Ezeride AB med org. nr 559246-4704 (”Ezeride”) och är ansvariga såsom
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla referenser i denna
personuppgiftspolicy till ”vi”, ”oss” och ”vår” ska anses utgöra en referens till Ezeride. Du
hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.
Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter.

2. Personuppgiftspolicyns omfattning
Denna personuppgiftspolicy omfattar till Ezeride behandling av personuppgifter avseende
nyttjande av Ezeride mobilapplikation och plattform för förmedling av fordon samt för
besökare på Ezeride webbplats https://www.ezeride.io/. Personuppgiftspolicyn omfattar även
vår behandling som utförs när du som kund, eller representant för en kund, använder våra
tjänster. Denna personuppgiftspolicy innehåller bland annat information om de ändamål för
vilka vi behandlar personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du
har i förhållande till dina personuppgifter.
För mer information om hur vi hanterar cookies, vänligen läs vår [Cookie policy].

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och
på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av personuppgifterna?
Ezeride behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges i tabellerna
nedan. För varje ändamål baserar Ezeride sin behandling på en rättslig grund. En rättslig
grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den specifika behandlingen; (ii) att behandlingen är
nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart, eller (iii) genom intresseavvägning
där Ezeride eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av
att dina personuppgifter inte ska behandlas. I tabellerna nedan framgår den rättsliga grund
som Ezeride baserar sin behandling på för respektive ändamål samt under hur lång tid vi
kommer att behålla dina personuppgifter.

Ändamål

Tillhandahålla plattformen och webbplats.

Behandlingar som utförs
– Bearbetning av information för att leverera en korrekt, fungerade och
anpassad plattform och webbplats till dig.
– Felsökning av plattform och webbplats

Kategorier av personuppgifter
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att tillhandahålla plattform och webbplats samt för att felsöka dessa.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter 30 dagar från
tidpunkten för ditt besök på webbsidan.

Ändamål
Tillhandahålla information om tjänsten.

Behandlingar som utförs
– Tillhandahålla information om tjänsten.
– Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
– Identifiera och bedöma var tjänsten efterfrågas samt kommunicera
förändringar i geografisk täckning.

Kategorier av personuppgifter
– Namn
– E-postadress
– Postnummer

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att tillhandahålla information om tjänsten och bedöma dess
tillgänglighet för dig.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter 12 månader från
tidpunkten för din kontakt med oss.

Ändamål
Skapa och administrera personligt användarkonto.

Behandlingar som utförs
– Använda de personuppgifter som samlas in för att skapa och administrera
ditt medlemskap som gör det möjligt för dig att ta del av tjänsten.
– Skapandet av inloggningsfunktion och verifiera användare vid inloggning.
– Säkerställa identitet
– Säkerställa behörighet till registrerade fordon.
– Säkerställa behörighet till framförande av fordon.

Kategorier av personuppgifter
– Namn.
– Personnummer.
–  Ålder.
–  Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort,
land. )
– Vilken bostadsrättsförening du är medlem i.
– Användarnamn och lösenord.
– Foto på din bil.
– Körkortskortsinformation (namn, personnummer, giltighetstid).
– Fordonsuppgifter (ägarförhållande, märke, modell, fordonsår,
registreringsnummer, VIN-nr, fordonsstatus, status och datum vid
besiktning).
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter till och med
avregistrering av användarprofil.

Ändamål
Registrering och tillgängliggörande av fordon.

Behandlingar som utförs
– Registrering av fordon på personlig profil.

– Tillgängliggörande av fordon via plattformen eller webbplats.

Kategorier av personuppgifter
– Namn
– Personnummer.
– Ålder.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort,
land).
– Fordonsuppgifter (ägarförhållande, märke, modell, fordonsår,
registreringsnummer, VIN-nr, fordonsstatus, fordonsbeskrivning, status och
datum vid besiktning).
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter till och med
avregistrering av användarprofil.

Ändamål
Hantera kundserviceärenden och support.

Behandlingar som utförs
– Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice.
– Identifiering av dig när du kontaktar vår kundtjänst.
– Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
– Utredningar av och support vid klagomål som är kopplade till användandet
av våra tjänster, t.ex. när vi hjälper dig att lösa ett problem som uppstått i
samband att du köpt en tjänst från oss.

Kategorier av personuppgifter
– Namn.
– Personnummer.
– Ålder.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort,
land).
– Körkortskortsinformation (namn, personnummer, giltighetstid).

– Fordonsuppgifter (ägarförhållande, märke, modell, fordonsår,
registreringsnummer, VIN-nr, fordonsstatus, fordonsbeskrivning, status och
datum vid besiktning).
– Fordonsposition.
– Din korrespondens med vår kundtjänst.
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).
– Information om dina avslutade, pågående och framtida bokningar.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats samt under den tid som är
nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål
Förmedling av fordon / arrangera ingående av hyresavtal mellan fordonsägare och
hyrestagare.

Behandlingar som utförs
– Förmedling av fordon.
– Arrangera ingående av hyresavtal mellan fordonsägare och hyrestagare .
– Betalning och fakturering.

Kategorier av personuppgifter
– Namn.
– Personnummer.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort,
land).
– Information om beviljande eller nekande av fordonsförsäkring.
– Fordonsuppgifter (ägarförhållande, märke, modell, fordonsår,
registreringsnummer, VIN-nr, fordonsstatus, status och datum vid
besiktning).
– Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer, transaktions-
id, transaktionsdatum och belopp).
– Fordonsposition (avseende hämtning och lämning av fordon, granskning
mot geografiska restriktioner, körsträcka, trängselskatt och broavgift).
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter under avtalets
giltighetstid och för en tid om 3 år därefter för att kunna hantera eventuella
reklamationsärenden samt under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk.

Ändamål
Analysera och för-bättra våra produkter och tjänster.

Behandlingar som utförs
– Sammanställa statistik av användandet av våra tjänster utifrån de
personuppgifter som samlas in för ändamålet.-

– Utvärdera, utveckla och förbättra upplevelsen av vår tjänst.

Kategorier av personuppgifter
– Namn.
– Ålder.
– Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, ort,
land).
– Fordonsuppgifter (ägarförhållande, märke, modell, fordonsår,
registreringsnummer, VIN-nr, fordonsstatus, status och datum vid
besiktning).
– Användarhistorik.
– Teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar
(språkinställning, IP-adress, webbläsarinställning, operativsystem,
skärmupplösning och plattform).

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att utveckla våra tjänster.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter för en tid om två
år från tidpunkten för insamlandet av uppgiften.

Ändamål
Bokföring

Behandlingar som utförs
– Bearbetning av transaktionsdata.
– Lagring av transaktionsdata.

Kategorier av personuppgifter
– Betalningsinformation (bank, kontonummer, clearingnummer, transaktions-
id, transaktionsdatum och belopp).

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter 7 år från utgången
av det räkenskapsår som transaktionen hänförs till.

Ändamål
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Behandlingar som utförs
– Lagring av avtalsrelaterad data (krypterat och åtkomstbegränsat).

Kategorier av personuppgifter
– Namn.
– Personnummer.
– Hyresavtalet.
– Resultat av kontroll avseende behörighet till fordon samt framförande av
fordon.

Rättslig grund: Intresseavvägning.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter 10 år från
tidpunkten för uthyrningstillfället upphörande.

4. Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?
Ezeride behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig, från det företag du
representerar samt personuppgifter som inhämtas via cookies. Information inhämtas från
följande tredje parter:

(a) Offentliga register, vägtrafikregistret, Statens personadressregister (”SPAR”);
(b) Upplysningsföretag och banker;
(c) Försäkringsbolag.

5. Vad händer om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter?
Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vår
webbplats. För det fall du väljer att inte lämna dina personuppgifter när du fyller i
kontaktformulär på vår hemsida eller kontaktar oss via sociala medier kan det komma att
hända att vi inte kan tillhandahålla önskad kundservice.
Om du inte vill lämna dina personuppgifter vid registrering till tjänsten, kan vi inte verifiera
dig som användare och på så sätt uppfyller ni inte villkoren för att registreras i tjänsten som
en hyrestagare. Ni är välkomna att använda appen som en oregistrerad användare.

6. Med vem delar vi dina personuppgifter?
För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kommer Ezeride dela dina personuppgifter
med följande kategorier av mottagare.
(a) Applikations- och plattformsleverantörer;
(b) Försäkringsgivare;
(c) Betalningsförmedlare;
(d) Banker;
(e) Offentliga register, vägtrafikregistret, Statens personadressregister (”SPAR”);
(f) Vägassistansbolag.

7. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?
Ezeride kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om EU-
kommissionen inte har beslutat att ett land som dina personuppgifter överförs till har en
adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer vi att tillhandahålla en beskrivning av
vilka skyddsåtgärder som vidtagits eller vilken rättslig grund vi baserar överföringen på för
att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med europeisk
dataskyddslagstiftning. För information om huruvida vi överfört dina personuppgifter till ett
land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka
säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss genom att skicka en
skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy.

8. Vilka rättigheter har du?
Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk
dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem
genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av denna personuppgiftspolicy). Tveka
inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.
Vänligen notera att Ezeride alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva
en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte
absoluta och undantag kan göras gällande.
Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet avseende Ezeride behandling av dina personuppgifter.
(a) Rätt till tillgång. Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina
personuppgifter som Ezeride behandlar och även att få kompletterande information
avseende Ezeride behandling av dina personuppgifter.
(b) Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller
kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Ezeride raderar dina personuppgifter
utan onödigt dröjsmål i följande situationer.
– personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de
samlades in för eller på annat sätt behandlades;
– du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan
rättslig grund för behandlingen;
– du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina
personuppgifter;
– personuppgifterna har behandlats olagligt; eller radering krävs för att
uppfylla en rättslig skyldighet.
(d) Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av
behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
– riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
– behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med
behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och
begär istället begränsning av behandlingen;
– Ezeride behöver inte längre personuppgifterna men du behöver
personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga
anspråk; eller
– du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan
invändning är under utredning.
(e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de
personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Ezeride för att överföra

dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på
ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.
(f) Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot
sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Ezeride berättigade
intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan
behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller
försvara rättsliga anspråk.
(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända
mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för
direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Ezeride inte att fortsätta
att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

9. Hur kan du kontakta oss?
Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:
Ezeride AB Nohabgatan 14, 2 tr, 461 53 Trollhättan Telefonnummer: +46 702-971207 E-
post: john.olausson@ezeride.io

10. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn
Ezeride kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Vi kommer i
så fall att informera dig om ändringen nästa gång du loggar in i din profil och tillhandahålla
information på Webbplatsen senast två (2) veckor innan avsedd ändring träder i kraft. Den
uppdaterade personuppgiftspolicyn kommer att vara gällande från det att ändringen träder i
kraft men dock inte retroaktivt.
Ezeride AB 2021-02-11